typo212

Henryk Tomaszewski, Retrospektywa

Posted in aktualności by typotypo on Marzec 24, 2011

prace ze zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu

19 marca do 10 kwietnia 2011
Galeria ASP Katowice, Rondo Sztuki

Niedawno po wizycie Krzysztofa Lenka, który odebrał tytuł Doctora Honoris Causa ASP w Katowicach, zapraszamy na retrospektywną wystawę legendy polskiego projektowania i twórcy Polskiej Szkoły Plakatu – Henryka Tomaszewskiego. A po zwiedzeniu wystawy, warto powrócić do lektury ostatniej publikacji Krzysztofa Lenka: Krótkie teksty o sztuce projektowania (wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2010) i przenieść się w niesamowite czasy świetności polskiego projektowania graficznego 😉

Reklamy

Nasz Hans Rosling and the magic washing machine

Posted in aktualności by typotypo on Marzec 22, 2011

The Web is 95% typography

Posted in typo teksty by typotypo on Marzec 18, 2011

Technical Web Typography: Guidelines and Techniques

The Web is 95% typography, or so they say. I think this is a pretty accurate statement: we visit websites largely with the intention of reading. That’s what you’re doing now — reading. With this in mind, does it not stand to reason that your typography should be one of the most considered aspects of your designs?

Unfortunately, for every person who is obsessed with even the tiniest details of typography, a dozen or so people seem to be indifferent. It’s a shame; if you’re going to spend time writing something, don’t you want it to look great and be easy to read?

czytaj więcej: http://www.smashingmagazine.com/2011/03/14/technical-web-typography-guidelines-and-techniques/

Having data is not enough

Posted in typo movies by typotypo on Marzec 16, 2011

tytuł Doktora Honoris Causa ASP w Katowicach odbierze Krzysztof Lenk

Posted in aktualności by typotypo on Marzec 9, 2011


W imieniu Władz Uczelni serdecznie zapraszamy wszystkich pedagogów i studentów.

 

Ala ma font(a).

Posted in aktualności, warsztaty by typotypo on Marzec 8, 2011

Ala ma font(a). Warsztaty projektowania krojów pism przeznaczonych do publikacji dla dzieci

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach (Wydział Projektowy), ul. Koszarowa 19, 25 marca – 30 listopada 2011 r.

26 marca – 30 listopada 2011 z wyjątkiem lipca i sierpnia w trybie trzydniowych sesji weekendowych raz w miesiącu zajęcia prowadzone będą w języku angielskim

więcej: http://asp.katowice.pl/news/post/247/ala-ma-font-a-warsztaty-projektowania-krojow-pism-przeznaczonych-do-publikacji-dla-dzieci

lun na warsztatowym blogu: http://typefacesforkids.blogspot.com/

Posted in aktualności by typotypo on Marzec 8, 2011

Najpiękniejsze książki Szwajcarii 2008 i 2009

Posted in aktualności, books by typotypo on Marzec 8, 2011

16–20.03.2011

Wystawa prezentuje książki nagrodzone w dwóch ostatnich edycjach konkursu „Najpiękniejsze książki Szwajcarii”. Z roku na rok zmieniają się potrzeby kultury masowej, zmienia się także wizualna koncepcja książki, moda i trendy sprawiają, że pojęcie piękna definiuje się od nowa. Zainicjowany przez Jana Tschicholda konkurs jest obecnie, podobnie jak i w poprzednich latach, swego rodzaju barometrem aktualnych kierunków współczesnego projektowania książek oraz pokazem możliwości w zakresie ich realizacji.

Wernisaż wystawy 16 marca /środa/ o godz. 12.00 Basteja Zamku Sztuki

W dniu 16 marca /środa/ zapraszamy na wykład Roberta Olesia, projektanta i typografa, wydawcę polskiej wersji „Elementarza stylu w typografii” Roberta Bringhursta. „Lu dzie, któ rzy pró bu ją zbu rzyć za stany po rzą dek, i stwo rzyć nowy ład na zwani są zwy kle wi chrzy cie la mi. Ich nowe idee z cza sem e wo lu ują, stają się normą, by w końcu ulec ko lej nej a nar chii. Każda re wo lu cja po trze bu je o drobi ny fer men tu. W ty po gra fii tą po żyw ką dla no wych roz wią zań jest sztu ka a wan gar do wa. Wy kład bę dzie po świę cony naj waż niej szym po sta ciom mo der ni stycz nej ty po gra fii na tle XX wieku. Próbą po ka zania w jaki spo sób z dzia łań a wan gar do wych po wstał fe no men szwaj car skiej ty po gra fii, która z cza sem stała się me to dycz nym sty lem mię dzy na ro dowym, by w końcu ulec ko lej nej a nar chii: temu co o bec nie na zy wamy szwaj car skim pun kiem, nową falą pro jek towa nia post moder ni stycz nego. Zo sta nie też przed sta wio na su biek tyw na a nali za pism dru kar skich, które zdo mi nowa ły sty li stykę tam tych lat.”

Wykład: „Wichrzyciele i drożdże” – 16.03.2011 godz. 12.30 Sala Konferencyjna Zamku Sztuki

Zamek Cieszyn, ul. Zamkowa 3 abc, 43-400 Cieszyn, www.zamekcieszyn.pl,

wystawa czynna od 16 do 20 marca w godz. 10.00–17.00