typo212

Najpiękniejsze książki Szwajcarii 2008 i 2009

Posted in aktualności, books by typotypo on Marzec 8, 2011

16–20.03.2011

Wystawa prezentuje książki nagrodzone w dwóch ostatnich edycjach konkursu „Najpiękniejsze książki Szwajcarii”. Z roku na rok zmieniają się potrzeby kultury masowej, zmienia się także wizualna koncepcja książki, moda i trendy sprawiają, że pojęcie piękna definiuje się od nowa. Zainicjowany przez Jana Tschicholda konkurs jest obecnie, podobnie jak i w poprzednich latach, swego rodzaju barometrem aktualnych kierunków współczesnego projektowania książek oraz pokazem możliwości w zakresie ich realizacji.

Wernisaż wystawy 16 marca /środa/ o godz. 12.00 Basteja Zamku Sztuki

W dniu 16 marca /środa/ zapraszamy na wykład Roberta Olesia, projektanta i typografa, wydawcę polskiej wersji „Elementarza stylu w typografii” Roberta Bringhursta. „Lu dzie, któ rzy pró bu ją zbu rzyć za stany po rzą dek, i stwo rzyć nowy ład na zwani są zwy kle wi chrzy cie la mi. Ich nowe idee z cza sem e wo lu ują, stają się normą, by w końcu ulec ko lej nej a nar chii. Każda re wo lu cja po trze bu je o drobi ny fer men tu. W ty po gra fii tą po żyw ką dla no wych roz wią zań jest sztu ka a wan gar do wa. Wy kład bę dzie po świę cony naj waż niej szym po sta ciom mo der ni stycz nej ty po gra fii na tle XX wieku. Próbą po ka zania w jaki spo sób z dzia łań a wan gar do wych po wstał fe no men szwaj car skiej ty po gra fii, która z cza sem stała się me to dycz nym sty lem mię dzy na ro dowym, by w końcu ulec ko lej nej a nar chii: temu co o bec nie na zy wamy szwaj car skim pun kiem, nową falą pro jek towa nia post moder ni stycz nego. Zo sta nie też przed sta wio na su biek tyw na a nali za pism dru kar skich, które zdo mi nowa ły sty li stykę tam tych lat.”

Wykład: „Wichrzyciele i drożdże” – 16.03.2011 godz. 12.30 Sala Konferencyjna Zamku Sztuki

Zamek Cieszyn, ul. Zamkowa 3 abc, 43-400 Cieszyn, www.zamekcieszyn.pl,

wystawa czynna od 16 do 20 marca w godz. 10.00–17.00

Reklamy

Jedna odpowiedź

Subscribe to comments with RSS.

  1. TOMEK said, on Marzec 22, 2011 at 8:29 pm

    Wystawa doskonała, choć sporo formalizmu; minusy niektórych prac to słabe readability (długość wiersza, szarość typo., mały stopień pisma), efekciarskie rozkładówki średnie do czytania. Czasem trudno rozgraniczyć zasługi projektantów, a wyjąsciową atrakcyjność samej treści; mam tu na myśli ikonografię (kilka prac opartych wyłącznie na ilustracji lub ciekawych zdjęciach; tekst ograniczony jedynie do okładki).

    Z drugiej strony wspaniały pokaz sensownie wykorzystanych bogatych rozwiązań introligatorskich oraz technik druku. Prace ostentacyjnie pozbawione blichtru i wysokiego połysku; minimalne, ale nie nudne. Choco!


Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: