typo212

Bartosz Wiłun, Przestrzeń w typografii. Teoretyczna i praktyczna analiza problemu.

Posted in aktualności, books, typo 212 dyplomy by typotypo on Kwiecień 16, 2011

Praca Bartka została wyróżniona w Międzynarodowym Przeglądzie Projektów Dyplomowych 2010/2011.

W 2002 roku redakcja „2+3D” ogłosiła pierwszy przegląd projektów dyplomowych, obronionych na polskich uczelniach projektowych. W tym roku, wraz z czeskim magazynem „Typo” i słowackim „Designum”, bazując na ciekawej, liczącej już kilka lat współpracy przy projekcie wydawnictw G4, postanowiliśmy nadać kolejnej edycji status przeglądu międzynarodowego”.

Zaprszamy do udziału w przeglądzie!

Reklamy

Najpiękniejsze książki Szwajcarii 2008 i 2009

Posted in aktualności, books by typotypo on Marzec 8, 2011

16–20.03.2011

Wystawa prezentuje książki nagrodzone w dwóch ostatnich edycjach konkursu „Najpiękniejsze książki Szwajcarii”. Z roku na rok zmieniają się potrzeby kultury masowej, zmienia się także wizualna koncepcja książki, moda i trendy sprawiają, że pojęcie piękna definiuje się od nowa. Zainicjowany przez Jana Tschicholda konkurs jest obecnie, podobnie jak i w poprzednich latach, swego rodzaju barometrem aktualnych kierunków współczesnego projektowania książek oraz pokazem możliwości w zakresie ich realizacji.

Wernisaż wystawy 16 marca /środa/ o godz. 12.00 Basteja Zamku Sztuki

W dniu 16 marca /środa/ zapraszamy na wykład Roberta Olesia, projektanta i typografa, wydawcę polskiej wersji „Elementarza stylu w typografii” Roberta Bringhursta. „Lu dzie, któ rzy pró bu ją zbu rzyć za stany po rzą dek, i stwo rzyć nowy ład na zwani są zwy kle wi chrzy cie la mi. Ich nowe idee z cza sem e wo lu ują, stają się normą, by w końcu ulec ko lej nej a nar chii. Każda re wo lu cja po trze bu je o drobi ny fer men tu. W ty po gra fii tą po żyw ką dla no wych roz wią zań jest sztu ka a wan gar do wa. Wy kład bę dzie po świę cony naj waż niej szym po sta ciom mo der ni stycz nej ty po gra fii na tle XX wieku. Próbą po ka zania w jaki spo sób z dzia łań a wan gar do wych po wstał fe no men szwaj car skiej ty po gra fii, która z cza sem stała się me to dycz nym sty lem mię dzy na ro dowym, by w końcu ulec ko lej nej a nar chii: temu co o bec nie na zy wamy szwaj car skim pun kiem, nową falą pro jek towa nia post moder ni stycz nego. Zo sta nie też przed sta wio na su biek tyw na a nali za pism dru kar skich, które zdo mi nowa ły sty li stykę tam tych lat.”

Wykład: „Wichrzyciele i drożdże” – 16.03.2011 godz. 12.30 Sala Konferencyjna Zamku Sztuki

Zamek Cieszyn, ul. Zamkowa 3 abc, 43-400 Cieszyn, www.zamekcieszyn.pl,

wystawa czynna od 16 do 20 marca w godz. 10.00–17.00

typotypo dyplomy 2009!

Posted in aktualności, books, typo 212 dyplomy by typotypo on Sierpień 20, 2009

Picture 24

re-

book

autor: Agata Korzeńska

(Nagroda sponsorowana BPSC)

Tematem pracy dyplomowej jest opracowanie publikacji o ekologicznych tendencjach w dziedzinie sztuki użytkowej. Istotą pracy jest analiza zjawiska, jego popularyzacja oraz ekologicznie zorientowany proces projektowy. Analiza zjawiska obejmuje poszukiwania najbardziej różnorodnych re-alizacji wykorzystujących idee recyclingu, od architektury (np. Bolko Loft) poprzez przedmioty co-dziennego użytku (fotel ze ścinków z niszczarki do dokumentów), aż po niszowe działania z dzie-dziny netartu (recycling informacji). Różnorodność realizacji, zarówno w dziedzinie stworzonych projektów, jak i ich autorów (profesjonaliści, adepci sztuki projektowej) ma na celu zbudowanie interesującej publikacji o szerokim kręgu odbiorców w celu propagowania pozytywnych zachowań projektowych i konsumenckich. Realizacja projektu przebiega zgodnie z ideą recyclingu, przewidu-je jego ponowne przetworzenie.

Picture 22Picture 23

Szlak architektury modernistycznej w Katowicach

autor: Zofia Oslislo

<<

– Katowicki modernizm w architekturze stanowi swoisty fenomen na skalę kraju i jest szczególnie istotnym elementem tkanki miejskiej i niedocenianą atrakcją turystyczną – mówiła podczas obrony Zofia Oslislo.

Autorka wyselekcjonowała 40 budynków. Wszystkie obiekty zostały sfotografowane i skatalogowane oraz wykonano ich rysunki wektorowe. Efektem jest album „Szlak Architektury Modernistycznej w Katowicach”, który zawiera indeks budynków wraz z ich opisem i zdjęciami, a także wybrane przez autorkę teksty historyczne i współczesne przybliżające ideowy program architektów. Oslislo zaprojektowała również mapa wraz z klasyfikacją obiektów, która stanowi podręczny przewodnik po szlaku, a w przyszłości planuje stworzenie strony www z szlakiem.

>>

za: mmsilesia

typo okładki

Posted in books by typotypo on Marzec 20, 2009

Więcej na http://www.bookcoverarchive.com

the_seven_days_of_peter_crumblargestonelargesculpture_todaylargenewtonlargelonelinesslargeeternal_lightlarge
eonlarge

 

the_way_through_doorslarge

Gaveillet & Rust/ Eingenheer, Geneva [publikacja dla Carsten Nicolai]

Posted in books by typotypo on Kwiecień 15, 2008

typeface: px-grotesk (www.optimo.ch)